Ironman Agility Hiscores

Rank Name Level XP
1 Samos 99 13,170,772
2 Iron Task 99 13,085,192
3 Pureparadox 83 2,692,412
4 Taanka 82 2,565,112